Kielialueosaaminen

Nordiskt samarbete inom Nordiska Studier

Wilhelmsson skriver om nordiskt samarbete inom utbildningen i Hbl den 29.11.17. Svaren på en enkät om nordbornas inställning till nordiskt samarbete presenterades i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors i november. Det visade sig att den stora majoriteten nordbor vill ha mer samarbete mellan de nordiska länderna och att utbildningsfrågorna ligger på andra plats. Wilhelmsson berättar, att på basis av detta tillsatte Nordiska ministerrådet en ’hönivågrupp’, vars mål var att tänka nytt, försöka komma fram med idéer som inte prövats förut.

Vid HH yrkeshögskola på Borgå campus har vi övergått till studiemodulerna Areal Studies och Nordiska Studier, som ersätter kurserna i främmande språk och de obligatoriska kurserna i svenska. Utgångspunkten är att den studerande får studera språk i ett sammanhang som utgörs av kulturen, samhället och ekonomin. Studierna ska leda till en förmåga att klara sig på språkområdet.

Inom Nordiska Studier ska den studerande upptäcka Norden med många möjligheter, och där kunskaperna i svenska är ett viktigt medel för att gripa tag i chanserna.

Enligt de erfarenheter jag fått hittills är det mest utmanande för en studerande att skapa kontakter. Det krävs mod, tro på sina språkkunskaper och motivation, förmåga till självstyrning och självreglering. Tron på ens språkkunskaper växer genom positiva erfarenheter och motivationen föds ur känslan av att språkstudierna känns nyttiga för ens karriärmål. Att hitta sin väg och att våga gå sin egen väg är inte lätt som ung.

Därför är Nordiska ministerrådets ’högnivågrupps’ förslag om att satsa på samarbete om gemensamma moduler, läroportaler och andra läromedel i Nordenstudier mycket intressant. För att underlätta såväl identitets-, kontakt- som kunskapsbildningen skulle det vara bra om de unga fick även en möjlighet att träffas kring innehållsfrågor som t.ex. företagande på samnordiska konferenser där svenskan eller skandinaviskan skulle vara det gemensamma språket. Likaså skulle en digital nätverksbank där t.ex. arbetslivsrepresentanter och studiegrupper kunde uttrycka sitt intresse för kontakter, vara nyttig.

Vi ska inte heller glömma utbytesstuderande som jag tror skulle ha ett intresse för och nytta av Nordiska Studier.

Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete. https://www.hbl.fi/artikel/skapa-nordisk-identitet-genom-utbildningssamarbete/

Kielialueosaamisesta

Kielialueosaaminen tarkoittaa että on kykenevä toimimaan tietyllä alueella jolla on oma kielensä ja kulttuurinsa. Kieli on apuväline, jolla saat yhteyden kielenpuhujiin ja opit heiltä kulttuuria sekä tapoja ja arvoja. Kielitaidon avulla voit seurata esim. kohdemaan tapahtumia taikka  löydät tietoa, jota ei ole saatavilla muilla kielillä. Alkuperäiskielellä olevaa tietoa ei myöskään ole mahdollisesti muokattu millään lailla.

Haaga-Heliassa on tällä hetkellä käytössä Norden Passet ja Russian Language lomakkeet, joilla opiskelija voi kartoittaa omaa kielialueosaamistaan ja jonka avulla hän voi lähteä kehittämään tietojaan ja taitojaan eri alueilla.

Jos kiinnostuit ja haluat tutustua kielialueosaamiseen lisää, ota yhteys Porvoo Campuksen kieltenopettajiin.