KäyttösäännötConditions of use

HAAGA-HELIAn blogipalvelu on avoin HAAGA-HELIAn henkilökunnan asiantuntijablogeille sekä opiskelijoiden asiasisältöisille blogeille. Blogien tarkoituksena on vahvistaa HAAGA-HELIAn asiantuntijuutta, luoda verkostoja sekä herättää keskustelua HAAGA-HELIAn sosiaalisen median käytön periaatteiden mukaisesti.

HAAGA-HELIAn bloggaajana edustat HAAGA-HELIAa ja luot osaltasi mielikuvaa HAAGA-HELIAsta ja sen toiminnasta. Tämän vuoksi ryhtyessäsi käyttämään HAAGA-HELIAn palvelimella ylläpidettäviä blogeja sinun tulee sitoutua noudattamaan seuraavia blogin käyttösääntöjä. HAAGA-HELIAlla palveluntarjoajana on oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä:

 • Blogata voi HAAGA-HELIAn sosiaalisen median käytön periaatteiden mukaisesti HAAGA-HELIAsta tai sitä sivuavasta toiminnasta, kuten opetus, tutkimus, opiskelu. HAAGA-HELIAn blogeja ei ole tarkoitettu kaupalliseen, aatteelliseen, poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan. Poliittisessa toiminnassa poikkeuksena ovat ammattikorkeakoulun hallituksen vaalit, opiskelijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten toiminta.
 • Blogeja sekä bloggausta koskevat HH:n tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttösäännöt, netiketti sekä HAAGA-HELIAn sosiaalisen median käytön periaatteet ja Eettiset periaatteet HAAGA-HELIAssa.
 • Blogit ovat pääsääntöisesti julkisia. Blogin pitäjä voi kuitenkin rajoittaa blogin näkyvyyttä. Bloggaaja voi halutessaan ilmoittaa HAAGA-HELIAn bloginsa HAAGA-HELIAn blogihakemistoon.
 • Blogit kirjoitetaan omissa nimissä, ei anonyymisti. Blogit ja blogimerkinnät edustavat bloggaajan henkilökohtaisia näkemyksiä eivätkä välttämättä HAAGA-HELIAn virallista näkemystä.
 • Blogin pitäjä vastaa sivustojensa sisällöstä. Hän julkaisee ja muokkaa kommentteja sekä poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Viestintä-, markkinointi- ja alumniyksiköllä on tarvittaessa oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea blogi.
 • Tekijänoikeudet sisältöön ovat tekijällä. Blogin pitäjä voi antaa HAAGA-HELIAlle oikeuden käyttää HAAGA-HELIAn blogialustalla julkaistujen blogien sisältöä HAAGA-HELIAn ja sen yhteistyökumppanien tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla, digitaalisissa tietoverkoissa ja palveluissa.
 • Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Harkitse, mikä on sopivaa kirjoittaa muiden yksityiselämästä heidän tietämättään. Tämä pätee erityisesti henkilökohtaisiksi tarkoitettujen viestien julkaisemiseen.
 • Kunnioita myös omaa yksityisyyttäsi. Kaikki, mitä julkaiset itsestäsi blogissa on julkista ja on löydettävissä esimerkiksi nimelläsi hakukoneista vuosienkin päästä.
 • Kysy lupa kollegoiden ja muiden yksityishenkilöiden yksityistilaisuuksia koskevien kuvien tai videoiden julkaisemiseen.
 • Varmista, että sinulla on oikeudet käyttää julkaisemaasi materiaalia, ks. Kopiraitti sekä Opettajan tekijänoikeusopas

HAAGA-HELIA’s blog service is open for HAAGA-HELIA staff’s expert blogs and for students’ factual-content blogs. The purpose of blogs is to strengthen HAAGA-HELIA’s expertise, create networks and spark discussions according to the HAAGA-HELIA principles for using social media.

As a HAAGA-HELIA blogger, you represent HAAGA-HELIA and help create an image of HAAGA-HELIA and its activities. For this reason, when you start using blogs maintained on the HAAGA-HELIA server, you must agree to follow the following conditions of use for blogs. As a service provider, HAAGA-HELIA has the right to change, specify and update the conditions of use. When significant changes are made to the conditions of use, users are separately asked to approve the changes. Otherwise, the user agrees to follow the effective conditions for use:

 • People may blog, according to the HAAGA-HELIA principles for using social media, about HAAGA-HELIA or associated activities, such as teaching, research and studies. HAAGA-HELIA blogs are not intended for commercial, ideological, political or religious activities. The exceptions for political activities include Academic Board elections and the operations of student organisations or their affiliates and staff trade unions.
 • Blogs and blogging are subject to the HH conditions of use for information systems and networks, netiquette and the HAAGA-HELIA principles for using social media and the Ethical principles of HAAGA-HELIA.
 • Blogs are primarily public. However, blog keepers can limit the visibility of their blog. Bloggers can, if they wish, get their blog included in the HAAGA-HELIA blog directory.
 • Blogs are written under your own name, not anonymously. Blogs and blog entries represent the personal views of bloggers and not necessarily the official view of HAAGA-HELIA.
 • Bloggers are responsible for the contents of their blogs. They publish and edit comments and, where needed, delete inappropriate comments. The communications, marketing and alumni unit has the right to remove inappropriate texts, images, other material or comments and close blogs if necessary.
 • Copyright to content remains with the creator. Bloggers may give HAAGA-HELIA the right to use the contents of blogs published using the HAAGA-HELIA blog platform in the communications, marketing and publishing activities of HAAGA-HELIA and its partners in all publication platforms, digital information networks and services.
 • Respect people’s privacy. Consider what sort of things are appropriate to write about the private lives of others without their knowledge. This particularly applies to publishing messages intended as personal.
 • Also respect your own privacy. Everything you publish in your blog is public and can be found using search engines, for example, with your name even years later.
 • Ask permission before publishing images or video about private events of colleagues and other private persons.
 • Check that you have the right to use the material you publish, see Kopiraitti and the copyright guide for teachers.

Comments are closed.