Kokemuksia Vaasan Osataan! -osahankkeen kehittämistyöstä

VAMKin logoKumppanuussopimus hanketyön perustana. Vaasan ammattikorkeakoulun (Vamk) ja Vaasan kaupungin terveyskeskuksen kumppanuussopimuksen myötä kehitettiin Osataan-hankeyhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelua. Kolmeen yhteistyöpäivään osallistuivat terveyskeskuksen eri yksiköiden hoitotyön asiantuntijoita sekä terveyskeskuksen johtava ylihoitaja. Vamkin hoitotyön koulutuspäällikkö oli myös mukana eri otteeseen ja Jamkin asiantuntijat olivat myös Vaasassa paikalla. Yhteistyöpäivien työskentelyt käynnistettiin Vamkin asiantuntija-alustuksilla, jonka jälkeen jatkettiin yhteistä pohdintaa ja työstämistä päivän teemojen mukaan.

Tuloksena osaamisen arvioinnin välineitä. Yhteisessä työskentelyprosessissa kehitettiin alkukartoituslomakkeet opiskelijoille käytännön harjoittelun alkaessa mukana olleisiin yksiköihin eli lääkärin vastaanottotoiminnoille, kotisairaanhoidolle, kotiutusyksikölle sekä kolmelle vuodeosastolle.

Lomakkeissa opiskelija esittelee omaa työhistoriaansa, tavoitteitaan kyseiselle käytännön harjoittelujaksolle. Opiskelija kuvaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteisiin sekä omia odotuksiaan harjoittelulle. Pilottina on mukana Vamkin aikuisopiskelijaryhmä, jonka syventävä harjoittelu voi tapahtua yksiköissä. Lomakkeita esitestattiin ensin opettajakollegoilla ja sen jälkeen kolmannen vuoden sairaanhoitajaryhmällä. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat opiskelijatuntemuksen merkitys hops – ja harjoittelun ohjauksessa.

Työpaikan ja ammattikorkeakoulun yhteistyö mahdollisuutena. Vamkin ja terveyskeskuksen yhteistyötä on tehty käytännönharjoittelujen suhteen jo vuosia, mutta nyt sitä syvennettiin ja kehitettiin. Yhteinen pohtiminen ja opiskelijaohjaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti oli todella arvokasta. Jatkossa tällaiseen yhteistyöhön on toivottavaa voitavan resurssoida enemmän ja saataisiin näin hyvin yhteiseen hiileen puhaltaminen tavaksi. Hyöty on molemminpuolista, eikä koulumaailma teoriaopintoineen olisi niin erillisenä osana sairaanhoitajien koulutuksessa.

Kehittämistyön tuloksista ja alkukartoituslomakkeista tiedotetaan Vamkin osastokokouksissa ja Vaasan terveyskeskuksen osastonhoitajien kokouksessa. Kehittämistyön sykli jatkuu siten, että lomakkeet otetaan käyttöön ensi kertaa syksyllä ja saadun palautteen perusteella osaamisen arvioinnin ja lomakkeiden kehittämistyötä jatketaan.

Projektit elävät edetessään. Jopa kolmas hankekoordinaattori voi päästä hieman asiasta jyvälle ja oppia paljon hanketyöskentelystä. Hyvä alkusuunnittelu on tärkeä ja hyvä seurana ja raportointi tarpeellinen, hyvät kirjaamiset. Yhteistyössä on voimaa. Keskustelut avartavat näkemyksiämme.

Taina Huusko, Vaasan ammattikorkeakoulu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *