Osataan! hanke päättyi 31.7.2014

Osataan! -hanke on päättynyt ja hankkeen loppuraportin voit lukea täältä *klik*

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Haaga-helialaiset opinnollistamisen äärellä

Liiketalouden opettajien opinnollistamispajoissa innostunut meininki!

Kevään 2014 aikana HAAGA-HELIAn Liiketalouden yksikössä toteutettiin opinnollistamisen työpajoja, joita vetivät Osataan-hankkeen asiantuntijat ja HAAGA-HELIAn Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajat Anu Moisio ja Kimmo Mäki.  Opinnollistamispajojen tarkoituksena oli paitsi tutustuttaa opettajat aiheeseen, niin myös toimia alkupotkuna syksyllä alkavalle liiketalouden opetussuunnitelman uudistumiselle.

Pajoihin osallistui 54 opettajaa ja opinto-ohjaajaa eri kampuksilta ja osaamisalueilta. Ilmapiiri oli innostunut, kyselevä ja uutta luova. Opinnollistamista tarvitaan, jotta voidaan vastata uuden rahoitusmallin vaatimukseen 55 opintopistettä vuodessa suorittavista opiskelijoista. Olemassa olevien opintojaksojen tiiviistäminen ei ole optimaalinen ratkaisu, vaan ennemmin kannattaa miettiä, miten opiskelijoiden työssä käyntiä voidaan hyödyntää opinnoissa.

Opetussuunnitelman tulee jatkossa olla joustava, isoja kokonaisuuksia sisältävä työkalu. Siinä mielessä perinteinen termi opetussuunnitelma saattaa olla nyt tiensä päässä ja se voidaan korvata esimerkiksi termillä osaamissuunnitelma, joka paremmin kuvaa sitä mitä ammattikorkeakoulussa ollaan tuottamassa. Kyse on opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä, ei vain siitä, miten opetusta suunnitellaan.

Työelämä kehittyy kovaa vauhtia. Moni opettaja joutuu kohtaamaan tilanteen, jossa opiskelija tuntee opettavan aiheen nykykäytännöt opettajaa paremmin. Opettajan rooli on jatkossa valmentava ja ohjaava.

Hänen tehtävänsä on liittää opiskelijan kuvailemat työelämän ilmiöt isompaan kuvaan ja auttaa näkemään laajempaa taustalla olevaa tietoperustaa. Tällainen ohjaus on merkittävää myös aikuisopiskelijalle. Opettajalla tulee olla kykyä tulkita työssä kertyvää osaamista osaksi opiskeltavaa tutkintoa.

Osa opettajista on huolissaan opetuksen tason säilymisestä.  Usein ajatellaan, että opinnollistamisen myötä korkeakoulumaisuus kärsii ja palataan takaisin toisen asteen koulutukseen. Pitäisi kuitenkin miettiä, mikä on sitä korkeakoulutasoista asiantuntijatason osaamista, jota ammattikorkeakoulusta valmistuneilla on työelämään siirtyessään. Kaikki on kiinni yhdessä työstetyistä osaamisen kriteereistä.

HAAGA-HELIAn Ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivisesti mukana myös ensi syksynä alkavassa uudistustyössä. ”On itsestään selvää, että kehitystyössämme hyödynnämme talossamme olevaa asiantuntemusta – oli sitten kyseessä koulutusyksikkö tai arvostettu opettajankoulutuksemme. Koska tavoitteenamme on todellinen uudistus, kaikki hyvät käytänteet ovat kullan kalliita ja niitä etsitään systemaattisesti sekä talon sisältä että ulkopuolelta”, toteaa vararehtori Teemu Kokko.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kokemuksia Vaasan Osataan! -osahankkeen kehittämistyöstä

VAMKin logoKumppanuussopimus hanketyön perustana. Vaasan ammattikorkeakoulun (Vamk) ja Vaasan kaupungin terveyskeskuksen kumppanuussopimuksen myötä kehitettiin Osataan-hankeyhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelua. Kolmeen yhteistyöpäivään osallistuivat terveyskeskuksen eri yksiköiden hoitotyön asiantuntijoita sekä terveyskeskuksen johtava ylihoitaja. Vamkin hoitotyön koulutuspäällikkö oli myös mukana eri otteeseen ja Jamkin asiantuntijat olivat myös Vaasassa paikalla. Yhteistyöpäivien työskentelyt käynnistettiin Vamkin asiantuntija-alustuksilla, jonka jälkeen jatkettiin yhteistä pohdintaa ja työstämistä päivän teemojen mukaan.

Tuloksena osaamisen arvioinnin välineitä. Yhteisessä työskentelyprosessissa kehitettiin alkukartoituslomakkeet opiskelijoille käytännön harjoittelun alkaessa mukana olleisiin yksiköihin eli lääkärin vastaanottotoiminnoille, kotisairaanhoidolle, kotiutusyksikölle sekä kolmelle vuodeosastolle.

Lomakkeissa opiskelija esittelee omaa työhistoriaansa, tavoitteitaan kyseiselle käytännön harjoittelujaksolle. Opiskelija kuvaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteisiin sekä omia odotuksiaan harjoittelulle. Pilottina on mukana Vamkin aikuisopiskelijaryhmä, jonka syventävä harjoittelu voi tapahtua yksiköissä. Lomakkeita esitestattiin ensin opettajakollegoilla ja sen jälkeen kolmannen vuoden sairaanhoitajaryhmällä. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat opiskelijatuntemuksen merkitys hops – ja harjoittelun ohjauksessa.

Työpaikan ja ammattikorkeakoulun yhteistyö mahdollisuutena. Vamkin ja terveyskeskuksen yhteistyötä on tehty käytännönharjoittelujen suhteen jo vuosia, mutta nyt sitä syvennettiin ja kehitettiin. Yhteinen pohtiminen ja opiskelijaohjaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti oli todella arvokasta. Jatkossa tällaiseen yhteistyöhön on toivottavaa voitavan resurssoida enemmän ja saataisiin näin hyvin yhteiseen hiileen puhaltaminen tavaksi. Hyöty on molemminpuolista, eikä koulumaailma teoriaopintoineen olisi niin erillisenä osana sairaanhoitajien koulutuksessa.

Kehittämistyön tuloksista ja alkukartoituslomakkeista tiedotetaan Vamkin osastokokouksissa ja Vaasan terveyskeskuksen osastonhoitajien kokouksessa. Kehittämistyön sykli jatkuu siten, että lomakkeet otetaan käyttöön ensi kertaa syksyllä ja saadun palautteen perusteella osaamisen arvioinnin ja lomakkeiden kehittämistyötä jatketaan.

Projektit elävät edetessään. Jopa kolmas hankekoordinaattori voi päästä hieman asiasta jyvälle ja oppia paljon hanketyöskentelystä. Hyvä alkusuunnittelu on tärkeä ja hyvä seurana ja raportointi tarpeellinen, hyvät kirjaamiset. Yhteistyössä on voimaa. Keskustelut avartavat näkemyksiämme.

Taina Huusko, Vaasan ammattikorkeakoulu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paljon puhetta sosionomien osaamisesta

”Työtehtäviin kuuluu lähinnä tuota… meille hakeutuvien asiakkaiden ja työnhakijoiden haastattelut. Niiden asiakasprosessien vieminen eteenpäin ja heidän valmentamisensa, tukemisensa, auttamisensa työnhaussa. Ja lisäksi yrityskontaktointia ja meillä syntyviin rekrytointeihin ja  työvoimavuokraamiseen liittyvät eri toimenpiteet ja paperien valmistelut ja tekemiset ja palkkatukien hakemiset .. Sitten taas työssä olevien henkilöiden osalta… niinku huolta pitäminen meidän työntekijöistä ja heidän prosessiensa hoitaminen eteenpäin että ne sujuu ja sen tyyppiset asiat. Lähinnä se asiakastyö ja sitten yrityskontaktointi.”

Näin kuvailee työvalmentajana toimiva sosionomi (AMK) keskeisiä työtehtäviään Seinäjoen Osataan! –hankkeen haastattelussa keväällä 2013. Sosiaalialan eri työtehtävissä työskenteleviä SeAMK:n sosionomikoulutuksen alumneja haastateltiin 35. Sen lisäksi haastatteluja tehtiin sosiaalialan työntekijöille laajemminkin, sosiaalialan opettajille, valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille ja sosiaalialan asiakkaille, mm. kehitysvammaisille, omaishoitajille ja nuorille toimeentulotukiasiakkaille. Haastatteluiden toteuttajina olivat sosionomi (AMK) –opiskelijat, jotka myös osallistuivat kysymysten laatimiseen ja tulosten tarkasteluun.

Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että muistiin merkittyä osaamispuhetta syntyi metreittäin, vaikka metrimitta ei osaamisen arvioinnin työkaluihin kuulunutkaan.  Osaamiskuvausten pohjalta laadittiinkin oma mittausväline ”osaamisen timantti”, jonka avulla arvioidaan palvelujärjestelmiin liittyvää tietoa.  Keväällä 2014 noin 60 sosionomiopiskelijaa arvioi osaamistaan mittarin avulla.

Työelämälähtöinen osaamisen arviointi on pedagogisen kehittämisen perusprosessi, johon hanke antoi hyviä välineitä. Hankkeen tuloksena syntyneet työn ja osaamisen kuvaukset antavat oivallisen pohjan kehittää opetussuunnitelmaa työelämäläheisemmäksi ja huomioida työelämän osaamispuhetta niin osaamisen kuvauksissa kuin oppimistilanteissakin.  Myös osaamisen timantti jää konkreettiseksi välineeksi opiskelijan työkalupakkiin.

Päivi Rinne, YTT, koulutusohjelmapäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Osaamispuheesta työelämälähtöiseen arviointiin

Pääkirjoitus
Sinikka Blom, Aino Lepänjuuri, Ritva Nurminen ja Annu Niskanen

Osataan! -hankkeessa  tuotettu Opas2 ”Opintopisteistä osaamiseen – työvälineitä ja tarinoita työelämäyhteistyössä” julkistettiin hankkeen päätösseminaarissa 10.4. HAAGA-HELIAssa.  Oppaassa tuodaan näkökulmia ja jäsennystä työelämän muutokseen sekä siitä nouseviin osaamisen, ammattitaidon ja oppimisen haasteisiin.  Muutoksista seuraa kehittämisen haasteita työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön.

Opas syntyi hankkeen yhteisen kehittämistyön tuloksena.  Sen työstämiseen osallistui eri ammattikorkeakoulujen (8) toimijoita työelämäkumppaneineen sekä alojen asiantuntijoita. Oppaaseen ovat tuottaneet kehittämistyön kuvauksia seuraavat osahankkeiden toimijat: Seinäjoen, Lapin, Jyväskylän, Tampereen, Turun, Vaasan ja Centrian ammattikorkeakoulut.  Osataan! -hankkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ovat olleet oppaan toimituskuntana ja myös kirjoittajina. Kehittämistyön tuotoksina on toimintamalleja, ratkaisuja ja välineitä osaamisen kehittämisestä, arvioinnista ja yhteistyöstä.

Osataan! -yhteistyö on nostanut esille tärkeitä kysymyksiä.  Lähes kaikissa tapaamisissa on pohdittu osaamiskeskustelun haasteellisuutta, jossa erilaiset lähestymistavat, tulkinnat, käsitteet ja kulttuurit kohtaavat. Tarvitaan siis osaamisen sanallistamista ja tietoisempaa osaamispuhetta.  Työpaikkayhteistyössä syntyneissä case-kuvauksissa pohditaan mm. työn ja osaamisen muutosta, osaamisen ulottuvuuksia, kuvaamista ja osaamispuhetta, osaamisen arviointia ja ohjausta sekä esitellään edellisiin liittyviä työvälineitä. Ne kertovat osaamista kehittävän yhteistyön haasteista.

Osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa on kyse niin yksilön, koulutuksen kuin työelämän kehittämisestä. Sekä opinnoissa että työelämässä on tarve joustavien oppimispolkujen rakentamiseen niin yksilö- kuin työympäristölähtöisesti. Molemmilla tahoilla on annettavaa ja opittavaa toisiltaan. Tämä edellyttää yhteistä keskustelua ja ymmärrystä osaamisen kehittämisen tavoitteista.  Hankkeen loppuvaiheen keskusteluissa eri toimijatahot ovat tuoneet esille halukkuutensa jatkaa kehittämistyötä työelämän ja koulutuksen yhteistyömallien syventämiseksi.

Toivomme, että opas virittäisi meitä kaikkia jatkossakin moniääniseen keskusteluun, yhteistoimintaan ja tulevaisuuden osaamisen kuvitteluun. Ajattelemme sen myös tukevan osaamisperustaista ja työelämälähtöistä kehittämistyötä ja vuoropuhelua.  Hankkeessa on aiemmin tuotettu opas 1 ”Duunista opintopisteiksi – opas työn opinnollistamisesta”. Oppaat täydentävät toisiaan tuoden ajankohtaisia näkymiä työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön.

Opas 2 -toimikunta haluaa kiittää kaikkia antoisasta yhteistyöstä ja matkan varrella saamastamme energiasta.  Hyvässä myötätuulessa ollaan!

Opasta on tilattavissa ja se löytyy osoitteesta http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/Opintopisteista-osaamiseen/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Koulutusvastuista Osaamisalueisiin -seminaari onnistui hyvin

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa pidettiin 10.4. Koulutusvastuista osaamisalueisiin seminaari, joka kokosi paikalle lähes 120 kuulijaa. Aamupäivän aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja niin ammattikorkeakoulunäkökulmasta kuin yritysmaailmasta käsin. Erityisen kiinnostava oli Laurean rehtorin Jouni Kosken ja rehtori emeritus Veijo Hintsasen yhteisdialogi ammattikorkeakoulujen tilanteesta ennen ja nyt. Aamupäivä päätettiin ”Opintopisteistä osaamiseen -Työvälineitä ja tarinoita työelämäyhteistyöstä” – kirjan julkistamiseen.

Iltapäivästä seminaarivieraat osallistuivat sessioihin, joiden aiheena olivat osaamisperustaisuus opetussuunnitelmassa sekä osaamisperustaisuus työelämäyhteistyössä. Seminaarin materiaalit sekä tuore julkaisu on luettavissa sivulla: www.ostaan.net/osaamisalueet.

Seminaarin toteuttavat Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana sekä Osaamisperustaisuus korkeakouluissa -hankkeet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Työn opinnollistaminen -haaste ja mahdollisuus

Yliopettaja, KTT, KL, Kimmo Mäki, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammatillinen opettajakorkeakoulu ja johtaja, KT, FM, Susanna Niinistö-Sivuranta, Laurea ammattikorkeakoulu kirjoittivat artikkelin UASjournaliin otsikolla “Työn opinnollistamisen neuvottelut tulkintojen kenttänä- Oivalluksia Duunarineuvotteluista”. Artikkelissa tarkastalleen työn opinnollistamisen ja osaamisen näkyväksi tekemisten haasteita ja mahdollisuuksia. Lue koko artikkeli: UASjournal

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Osaamista esiin

Kirjoittaja: Liisa Marttila, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hoitotyön koulutusohjelman opiskelijat tulevat ammattikorkeakouluopintoihin usein takataskussaan lähihoitajakoulutus, alan työkokemusta sekä muuta hoitotyön koulutusohjelmissa tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista. TAMKin hoitotyön koulutusohjelman opettajat päättivät kerralla helpottaa osaamisen hyväksilukuprosessia sekä markkinoida yhteisiä ahotointikäytäntöjä sisäisesti: sekä uusille opiskelijoilleen että omalle henkilökunnalle.

Syyskuun alussa 2013 järjestettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoille yhteinen ahot-päivä, jossa tiedotettiin ahot-käytännöistä, tarkasteltiin opiskelijoiden hops:eja ahot-näkökulmasta ja mikä tärkeintä, järjestettiin toimintapisteitä, joissa omaa osaamista pääsi näyttämään. Päivän aikana opiskelijoita ja heidän opettajiaan myös perehdytettiin hyväksilukuun liittyvään kirjalliseen työhön. ”Päivä onnistui todella hienosti ja saimme paljon positiivista palautetta, silti kehitettävääkin jäi”, kertoo ahot-päivän vastuuopettaja, lehtori Helena Vesaluoma.

Osataan!-projektin puitteissa järjestettiin lokakuun alussa hoitotyön työn opinnollistamisen-työpaja hankkeen vetäjien, HAAGA-HELIAn Hannu Kotilan ja Kimmo Mäen johdolla. Työpajaan oli kutsuttu osaamisen arvioinnin näkökulmasta oleelliset tahot: hoitotyön opiskelijoita ja ohjaajia sekä työelämän edustajia. Työpajassa keskusteltiin vilkkaasti hyväksilukuperiaatteista ja -käytännöistä. Pääosassa oli kuitenkin ahot-päivä, onnistumisine ja kehittämisen kohteineen. Tärkeä viesti kaikille työpajaan osallistuneille oli se, että aidon, olemassa olevan, osaamisen hyväksilukeminen on eduksi kaikille, mutta se ei ole mikään ”opintopisteautomaatti” vaan osaamisen näytöt ovat todellakin näytön paikkoja, joista kaikki eivät pääse läpi.

”Opiskelijamme ovat fiksua väkeä, joilla on monenlaista osaamista, meidän tehtävämme opettajina on tunnistaa ja tunnustaa se sekä koulutusohjelmien puitteissa taas kehittää sitä eteenpäin, hoitotyön ammattilaisen kokonaisosaamiseksi” Vesaluoma summaa.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lapissa mennään uutta päin

Kirjoittaja: Mirva Juntti, opetuspäällikkö,  Lapin ammattikorkeakoulu

logo
Osataan! –hankkeen toiminnan aikana ehti pari osatoteuttajaa eli Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut yhdistyä.

1.1.2014 toimintansa aloittanut Lapin AMK perustettiin nopealla aikataululla. Lukukausi on jo alkanut ja arki pyörii niin oppilailla kuin opettajillakin, vaikka monenlaiset muutoksen tuulet campusta pyyhkivätkin. Opettajat ovat innoissaan uusista työkavereista ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä mutta samalla moni asia on vielä kesken.

Lapin AMK:n Tornion kampuksella eletään jännittäviä aikoja. Jokaisella opettajalla on vaihtunut esimies ja työyhteisö tutustelee toisiinsa ensimmäisiä kertoja. Uusiin käytänteisiin ja toimintatapoihin tutustutaan hiljalleen.

“Valehtelisin jos sanoisin että kaikki on mennyt ongelmitta. Entisiä ammattikorkeakouluja oli rakennettu tahoillaan yli kaksikymmentä vuotta, tätä uutta on tehty vasta ihan hetkinen. Moni asia on vielä kesken. Tottakai sitä miettii välillä sitä, että miten tästä kaikesta selvitään.”, sanoo tuore kahden campuksen opetuspäällikkö Mirva Juntti.

Parhaillaan osaamisalalla työstetään kuumeisesti tulos- ja tavoitesopimusta esitettäväksi ylimmälle johdolle. Siinä on tarkoitus viitoittaa tietä vuoteen 2020 asti.

– Toiveikkaalla mielellä ollaan. Meillä on kaikessa päätöksenteossa taustalla kaksi hyvää, erilaista tapaa toimia ja mahdollisuus rakentaa niiden synteesistä uusi hieno ammattikorkeakoulu, Juntti selvittää.

 Kilpailijasta kumppaniksi

Monet henkilöstöstä ovat työskennelleet eri organisaatioissa vuosien varrella ja yhteistyötä Rovaniemen ja Kemi-Tornion välillä on tehty aikaisemminkin, mm. Osataan! -hankkeen puitteissa.

– Perusasetelma on kuitenkin nyt ihan toinen. Ennen kilpailtiin samoista opiskelijoista, nyt pelataan samaan pussiin, Juntti naurahtaa.

Opetustoiminta on alkanut normaalisti vaikka vielä pienet asiat uudessa organisaatiossa ovat epäselviä.

– Uskon, että niin työyhteisö kuin opiskelijatkin ymmärtävät sen, että aikataulu on ollut tiukka ja kaikki selviää aikanaan, Juntti pohtii.

Monet esimiehistä ja henkilöstöstä kulkevat nyt entistä enemmän Kemi-Tornion ja Rovaniemen välillä. Onneksi yhteydenpitoa helpottaa tekniikka.

– Sähköisiä apuvälineitä tullaan hyödyntämään niin että matkustaminen minimoituu. Tässä ensivaiheessa, milloin luottamuksen rakentaminen on vielä alussa, ei tekniikalla kuitenkaan voi korvata fyysistä läsnäoloa. Esimiesten haasteena onkin jakaa aikaansa niin, että he ovat tavoitettavissa kaikilla kampuksilla tasapuolisesti. Se lisää tasavertaisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, Juntti kertoo.

Uutta AMK:ta Juntti pitää mahdollisuutena myös tulevien säästötavoitteiden saavuttamisessa.

– Kaikki ammattikorkeakoulut haluavat tehdä työn hyvin ja kouluttaa tulevia ammattilaisia. Kun suurempien opiskelijamäärien myötä voimme säästää hallintokustannuksissa ja allokoida enemmän resursseja opettaja-opiskelijarajapintaan, lisätä valinnaisuutta ja vaihtoehtoisuutta opinnoissa, voitamme takaisin kaiken tämän vaivan, mitä fuusio on mukanaan tuonut. Vilpitön tavoitteemme on kohota yhdentymisen myötä entistä kirkkaammaksi tähdeksi ammattikorkeakoulusektorilla.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Osataan! -hanke poliisikoulutusta kehittämässä

Kirjoittaja: Petri Alkiora, koulutusjohtaja, Poliisi ammattikorkeakoulu

Poliisikoulutuksessa on meneillään suuri muutos. Elokuussa 2014 poliisin peruskoulutuksen aloittavat ensimmäiset opiskelijat, jotka valmistuvat ammattikorkeakoulututkintoon vuonna 2017. Poliisialan ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto 120 opintopistettä. Ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden vanhemman konstaapelin virkaan, johon muulla koulutuksella ei pääse. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sisältää poliisin esimies- ja johtamistehtävissä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Käytännössä silloin puhutaan poliisin päällystöviroista.

Poliisikoulutuksen muutos päivittää Poliisiammattikorkeakoulun lopultakin Bolognan julistuksen viitoittamalle tielle. Kysymys on pitkään valmistellusta muutoksesta, mutta kaikki vastaavissa tilanteissa mukana olleet ymmärtävät, että uudistuksen läpivienti on vielä monella tapaa kesken. Voidaan hyvin sanoa, että uudistuksen arviointi onnistuu kokonaisuutena vasta 2020-luvulta alkaen.

Poliisiammattikorkeakoulu on poliisityön ja -koulutuksen asiantuntija. Kaikessa toiminnassamme olemme kuitenkin havainneet sen, että vain vuorovaikutuksella ja vertailukehittämiselle kykenemme kehittämään toimintaamme tuloksellisella ja kestävällä tavalla. Tästä syystä muutoksen valmistelussa on tukeuduttu vahvasti ulkoiseen asiantuntemukseen. Hyväksi onneksemme Osataan! -hanke osui tähän ajanjaksoon ja olemme saaneet sen avulla tukea opetussuunnitelmien valmistelutyössä syksyn 2013 aikana.

Osataan! -hankkeen tuki kohdistui osaamisen arvioinnin kehittämiseen. Arviointiin liittyvät yleiset lähtökohdat ja toimintatavat käytiin läpi yhteisessä aloitustilaisuudessa elokuussa 2013. Varsinainen työskentely tehtiin työpajoissa syksyn aikana ja työskentelyn yhteenveto tehtiin marraskuun lopussa.

Arviointiajattelua kehitettiin sosiaalisten, reflektiivisten, operationaalisten ja kognitiivisten tekijöiden havainnoinnin ja määrittelyn avulla. Asia koettiin monessa puheenvuorossa hankalaksi, mutta keskeiseksi opetussuunnitelman lähtökohdaksi. Jälleen kerran konkretisoitui lausuman, sitä saat mitä mittaat, osuvuus.

Toinen vahvasti esille noussut kysymys liittyi osaamistavoitteiden priorisointitarpeeseen, koska on kyettävä erottamaan tärkeä osaaminen vähemmän tärkeästä. Kaikkea poliisityössä ja -uralla tarvittavia asioita ei voida jatkossakaan tutkintoon sisällyttää. Pikemminkin voisi sanoa, että uuteen ammattikorkeakoulututkintoon tulee nimenomaan sisältyä näkemys omaa työtään ja osaamistaan jatkuvasti kehittävästä asiantuntijasta. Tutkinnon suoritus on jatkossakin Poliisiammattikorkeakoulun antama laatulupaus. Meiltä valmistunut osaa opetussuunnitelmassa olevat asiat vähintään läpäisytason määritelmien mukaisesti.

Työ poliisikoulutuksen uudistamisessa jatkuu. Painopiste on siirtynyt opetussuunnitelmien valmistelusta toteutussuunnitelmien laatimisen suuntaan. Osaamistavoitteita ja niiden arviointia koskevat asiat tulevat esille Poliisiammattikorkeakoulussa päivittäin. Sinänsä tästä havainnosta ei tule olla huolestunut: kysymyshän on normaalista oppilaitoksen elintoiminnosta. Joku voisi verrata sitä ihmisen peruselintoimintoon kuten verenkiertoon? Näitä asioita koskevan keskustelun puuttumisesta olisin enemmän huolissani.

Posted in Uncategorized | Leave a comment