Työkalut

Duunista opintopisteiksi – Opas työn opinnollistamisesta

Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille, opettajille ja työelämän asiantuntijoille. Opas tarjoaa työkaluja ammattikorkeakouluopintojen aikaisen työssäkäynnin huomioimiseen opiskelussa. Oppaan keskeinen käsite on työn opinnollistaminen.Se tarkoittaa opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opintopisteinä.

Lataa sähköinen versio oppaasta: Osataan! OPAS

Oppaassa olevat työkalut:
Lataa sähköinen Duunarin työkartta
Lataa sähköinen Opintokokonaisuus kartta

Lataa tilauslomake: Oppaan tilaaminen
Opasta voi tilata omakustennehintaan osoitteesta johanna.luostarinen[@]haaga-helia.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö: Hannu.Kotila[@]haaga-helia.fi; Projektikoordinaattori: Johanna.Luostarinen[@]haaga-helia.fi

Opinnollistamisen työkaluja

Työn opinnollistamisen työkalut on tarkoitettu opintojen ohessa palkallisessa työssä käyvälle, työharjoittelussa olevalle tai työelämäprojektissa opintoja tekevälle opiskelijalle ja hänen ohjaajille, kollegoille ja esimiehille. Arviointityökalujen avulla tehdään näkyväksi työssä hankittua osaamista, jolloin sen arvioiminen, arvottaminen arvosanoina ja opintopisteinä sekä tunnustaminen osaksi tutkintoa on mahdollista.

Löydät sivuilta opinnollistamisen työkaluja erilaisiin tarkoituksiin: (1) arviointityökalut, joilla suunnitellaan työpaikalla tai projektissa tapahtuvan osaamisen hankkimistapoja (opiskeluprosessia), ja (2) arviointityökalut, joilla arvioidaan hankittua osaamista tai annetaan siitä palautetta. Arviointityökalut soveltuvat opiskeluprosessin eri vaiheisiin kuten yksittäisten opintojaksojen tai -moduulin alkuun tai päätteeksi, lukukausien tai koko koulutusohjelman loppuun. Samalla ne toimivat ammatillisen kasvun arvioinnin ja ohjauksen työkaluina.

Suurin osa työkaluista on käännetty myös englanniksi ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutusohjelmia varten.

Työkaluja suomeksi:

(Lomake 1) Osaamistavoitteiden konkretisointi työtehtäviksi ja arviointikohteiksi

Osaamistavoitteiden konkretisointi työtehtäviksi ja arviointikohteiksi (työpaikalla tai projektissa). Arviointilomake on tarkoitettu opiskeluprosessin alustavaan suunnitteluun tilan-teessa, jossa opiskelija suorittaa yhden tai useamman opintojakson työpaikalla (palkallisessa työssä) tai työpaikkalähtöisessä projektissa. Lomake toimii opintojaksoon ja työtehtäviin perehdytyksenä. Sen avulla pyritään konkretisoimaan, mitä opintojakson osaamistavoitteet (oppimistavoitteet) tarkoittavat konkreettisena tekemisenä eli missä työtehtävissä opiskelija voi harjaantua niiden vaatimassa osaamisessa. Ohjauskeskustelussa neuvotellaan yhteinen ymmärrys osaamistavoitteista ja esimerkitetään, miten vaadittu osaaminen näyttäytyy konkreettisissa työtehtävissä ja -tilanteissa. Lisäksi keskustellaan vähintäänkin hyväksyttävän osaamisen tasosta tai arvosanakohtaisista kriteereistä (mitä ja millä tasolla opiskelijan tulee tietää, taitaa, ymmärtää).

Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkea-koulu)

(Lomake 2) Osaamisen osoittaminen ja arviointi työssä

Arviointilomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaksoja työpaikalla tai projektissa. Lomake toimii sekä opiskeluprosessin suunnittelu- että hankitun osaamisen arviointialustana. Opiskelija täyttää lomakkeen ensimmäisen kerran opiskeluprosessin alussa ja päivittää sitä pitkin matkaa osaamisen näyttöjen valmistuessa. Ohjauksessa korostetaan ammatillisen tietoperustan tarpeellisuutta, sovitaan käytettävä kirjallisuus ja keskustellaan siitä, miten opiskelija pystyy osoittamaan myös tietoperustan kehittymisen. Todellisissa työtehtävissä tuotetut osaamisen näytöt helpottavat arviointia. Arviointi kytkeytyy siis tuotettuihin dokumentteihin, tuotoksiin ja todellisiin työtilanteisiin sekä arviointikriteereihin. Mikäli opiskelijan työtehtävät eivät kata kaikkia osaamistavoitteita, sovitaan tarvittavista lisänäytöistä.

Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkea-koulu)

(Lomake 3) Oppimistavoitteiden konkretisoiminen työtehtäviksi (harjoittelu)

Arviointilomake on tarkoitettu työpaikkaan perehdytykseen ja harjoittelun suunnittelun pohjaksi. Sen avulla opiskelija selvittää harjoittelupaikan erilaisia työpisteitä, työntekijöiden työnkuvia ja tehtäviä. Opiskelija suunnittelee yhdessä työpaikan ohjaajan kanssa, millaisissa työtehtävissä hän voi harjaantua oppimistavoitteiden vaatimassa osaamisessa. Lisäksi sovitaan vertaisohjauksen ja -palautteen antaja eri työpisteissä/tehtävissä.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakor-keakoulu) ja Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Lomake 4) Työtehtäväpassi

Työtehtäväpassi on työkalu, jonka avulla työssä oleva opiskelija analysoi työtehtäviään ja työssä hankkimaansa osaamista ja valmistautuu osaamisen näyttöön. Ohjauskeskustelussa korostetaan, että työkokemus vuosina ei sinällään korvaa opintojaksojen suorittamista vaan arviointi pohjautuu osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen (näyttöön). Opiskelija sopii varsinaisen näytön sisällön ohjauskeskustelussa (näyttösuunnitelma).

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu) and Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Lomake 5) Opiskelijan itsearviointikriteerit

Lomakkeessa on kuvattu osaamisen kriteerit tiedolliseen ja käytännölliseen osaamiseen sekä yleisiin kompetensseihin. Kriteerit on tarkoitettu laajojen opintokokonaisuuksien tai projektissa tai työssä suoritettujen useiden opintojaksojen samanaikaiseen arviointiin.
Opiskelija kytkee itsearvioinnin konkreettisiin työtilanteisiin ja osaamisen näytöiksi valitsemiinsa tuotoksiin, ja perustelee näkemyksensä hyödyntäen arviointikriteerejä. Konkreettisilla esimerkeillä havainnollistetaan, miten osaamisen taso näkyy työssä.

Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 6) Opiskelijan itsearviointi Yleiset kompetenssit

Lomakkeessa on kuvattu ammattikorkeakoulututkinnon tuottamat yleiset kompetenssit (NQF taso 6, Arene 2010). Opiskelija tekee itsearvioinnin riittävän laajojen opintokokonaisuuksien yhteydessä tai lukuvuosien lopussa.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 7) Ammatillisen kasvun arviointi

Lomakkeessa on kuvattu ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen (NQF taso 6, Arene 2010). Opiskelija tekee itsearvioinnin lukuvuosien tai koulutuksen lopussa.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakor-keakoulu)

(Lomake 8) Vertaisarviointi työpaikalla tapahtuvasta harjoittelusta

Lomake on tarkoitettu työpaikalla tapahtuvan harjoittelun vertaispalautteeseen. Sitä käytetään esimerkiksi harjoittelun puolivälissä kun opiskelija on jo harjaantunut jossakin määrin työtehtäviinsä ja tunnistaa niissä hankkimaansa osaamista. Vertaisarvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle samanlaisissa tehtävissä toimivan henkilön (opiskelijatoveri tai työkaveri) palautetta arviointikohteista, jotka opiskelija itse valitsee.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 9) Vapaamuotoinen vertaisarviointi työssä

Lomake on tarkoitettu kollegoiden väliseen vertaisarviointiin työpaikalla. Sitä käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen työtoveri opiskelee työn ohessa ja haluaa tunnistaa osaamistaan opintojaan varten.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakor-keakoulu)

(Lomake 10) Esimiespalaute

Lomake on tarkoitettu esimiespalautteeseen työpaikalla. Sitä käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä opiskelee työn ohessa ja haluaa tunnistaa osaamistaan opintojaan varten.

The tools of studyfying work are meant for students who work while studying as paid labour, have an internship in a workplace or make their studies in a workplace-related project, as well as for their supervisors, colleagues and managers. The assessment tools help to make visible the competences gained at work. Then the assessment of the competence as grades and credit points as well as recognition of it into studies is possible.

Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 11) Päiväkirjamuotoinen opinnäyte

Päiväkirjamuotoinen opinnäyte on työkalu, jonka avulla työssä jo oleva opiskelija analysoi työtehtäviään ja työssä hankkimaansa osaamista ja suorittaa sitä opinnäyteraportoinnin.
Päiväkirjamuotoinen opinnäyte soveltuu opiskelijoille, jotka ovat ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämissä työtehtävissä, mutta heiltä puuttuu itse opinnäyte. Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Työ tapahtuu oman työn analyysin ja päiväkirjaraportoinnin kautta. Ohjeessa olevat merkkimäärät ovat ohjeellisia ja niitä voi muuttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.
Tekstipohjan ideointi Hannu Kotila, Altti Lagstedt ja Mirja Jaakkola HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta.

 Tools in english

The tools of studyfying work can be used as: (1) assessment tools for planning the ways of acquiring competences in a workplace or a project (planning the study process), and (2) assessment tool for assessing the gained competences or for giving feedback. The assessment tools are appropriate for different phases of the study process such as before or after a study course or module or at the end of terms or the entire study program. Thus, they are tools for assessing and guiding the student’s professional growth.

(Form1)  Learning outcomes as work tasks and assessment targets (workplace or project)

The assessment form is meant for planning the student’s study process when s/he is making one or more courses in a workplace (paid labour) or in a workplace-related project.

The form can be used as familiarization to the roles or job positions/tasks in the workplace or project. It aims to help the student to transform the learning outcomes into concrete working tasks, i.e., in which job positions and tasks the student is able to get practice in the competences.

A shared understanding is negotiated with the student about the learning outcomes and how the expected competences can be seen in actual work. In addition, the assessment criteria are discussed at least for the acceptable level or for each grade (what the student is expected to know, understand and do).

Design of the form: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 2) Competence demonstration and assessment at work

The assessment form is meant for students who make their study courses in a workplace or project. It works as a planning template for the study process as well as an assessment template for the gained competences. For the first time the student fills the form at the beginning of the study process and updates it throughout the working period as the competence demonstrations are completed.

The importance of the professional knowledge base is emphasised when supervis-ing the student, the literature resources are negotiated, and the various ways to demonstrate one’s understanding of professional knowledge base are discussed. The actual artefacts produced in the work tasks make the assessment process easier. Thus, the assessment is related to the actual documents, products and work situations as well as to assessment criteria.

If the job positions and tasks do not cover all learning outcomes, additional com-petence demonstrations are negotiated.

Design of the form: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 3) Learning outcomes as work tasks (internship)

The form is meant for familiarizing the student with the workplace and planning the internship. The student finds out what kind of job positions, duties and tasks the employees have.

The student plans together with the workplace supervisor the work positions and tasks that make it possible to get practice in the learning outcomes. In addition, the colleague who is able to give peer guidance and feedback is agreed.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkea-koulu) and Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Form 4) Work Task Passport

Work task passport is a tool for students who work while studying. The student analyses his/her work and the competences gained in different tasks as well as to prepare her/himself to competence demonstration discussion. The length of work-ing experience as such is not the criteria for completing the study courses; the as-sessment is always based on competence recognition and demonstration. The actual competence demonstration plan is negotiated with the supervising teacher.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkea-koulu) ja Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Form 5) Student self-assessment criteriadel form

The assessment criteria for the professional knowledge base, practical skills and generic competences are described. The criteria are meant for large study mod-ules or to be used in projects or learning at work, when the assessment covers several study courses.

The student relates the self-assessment to actual working situations and the arte-facts designed for competence demonstration, and argues the self-assessment on the basis of the criteria. The student illustrates how the level of competence can be seen in the working tasks by giving examples.

Design of the form: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 6) Student self assessment Generic competences
The generic competences for the polytechnic Bachelor degree are described in the form (NQF level 6, Arene 2010). The student makes the self-assessment after large study modules or at the end of the academic years.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 7) Assessment of the student´s professional development

The qualifications for the polytechnic Bachelor degree are described in the form (NQF level 6, Arene 2010). The student makes the self-assessment at the end of the academic years or education program.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 8) Peer assessment during the internship

The form is meant for peer assessment during a workplace internship. It is used e.g. in the middle of the internship when the student has become trained to some extend in his/her work task and is able to identify the gained competences. The peer assessment aims to give the student feedback on assessment targets of his/her own choice from a person (peer student or colleague) who works at the same kinds of tasks.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 9) Informal peer assessment at work

The form is meant for peer assessment at a workplace. It is used e.g. in situa-tions when the colleague is studying while working and aims to get a recognition of his/her competences in the study program.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Form 10) Manager feedback at work

The form is meant for manager feedback at a workplace. It is used e.g. in situa-tions when the employee is studying while working and aims to get a recognition of his/her competences in the study program.

Design of the form: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu)