Työelämätaitoja tulevaisuudessa (ellei jo nyt)

Valmistelen mentaalisesti ja erilaisia lähteitä lukemalla edessä olevaa opetuskokonaisuutta. Muuttuvat työ ja työelämä- tai työtaidot ovat osa valmistelu-urakkaa. Ajattelin jakaa tässä jotain löytämääni (linkki lähteeseen). Tulevaisuuden instituutti Palo Altossa Yhdysvalloissa  tiivistää raportissaan esille kymmenen taitoa, jotka ovat (tulevaisuudessa) yhä merkittävämpiä. Ne ovat

mielekkäiden yhteyksien oivaltaminen,  sosiaalinen älykkyys,  uudistava ja mukautuva ajattelu, monikulttuurinen osaaminen,  laskennallinen ajattelu, uus-medialukutaito, koulukuntarajojen ylittäminen, sommitteleva hahmotustapa,  tiedollisen tarjonnan hallinta ja virtuaalinen yhteistyöskentely.

Seuraavassa alustavia kommentteja jokaiseen mainittuun kymmeneen tulevaisuustaitoon, erityisesti oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Mielekkäiden yhteyksien oivaltaminen

Liittynee monipuolisen havaitsemisen oppimiseen sekä taitoon kiinnittää huomiota heikkoihin signaaleihin, marginaalissa olevaan sekä kykyyn lukea “rivien välejä” tms. Ja lisäksi vielä taitoon kiteyttää implisiitti näkyväksi ja ymmärrettäväksi.  Pitäisikö koulutuksessa kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijoilta haetaan heidän havaintojaan ja huomioitaan välittömästi tavoitettavan ulkopuolelta? Millaisia tehtäväksiasetteluja ja oppimisympäristöjä tähän liittyisikään?

Sosiaalinen älykkyys


Itsekseen oleminen ja tekeminen ei enää riitä. Miten opettaa, harjoitella ja oppia sosiaalista älykkyyttä, jos olet vetäytyvä, mutta vastuullinen työsi tekijä?  Vaatiiko uusi työelämä luonteen ja temperamentin muutoksia? Vai onko sosiaalinen älykkyys erilaista eri temperamenttisillä ihmisillä ja tämä diversiteetti pitäisi oppia ja jalostaa osaamiseksi.

Uudistuva ja mukautuva ajattelu


Ollaanko tässä nostamassa vastarannan kiiskejä ja hulluttelijoita työelämän esikuviksi? Pitäisikö oppimisen mahdollistamisessa  luopua opetussuunnitelmista ja totutuista menetelmistä ja päästää oppijat valloilleen?

Monikulttuurinen osaaminen


Kulttuurien kohtaaminen on yhä useammin totta isoissa puitteissa kuten kristillisen ja islamilaisen, mutta myös pienemmissä raameissa vaikkapa erilaisten perhe- ja kasvukulttuurien kohdalla. Alkaako monikulttuurinen osaaminen oman henkilökohtaisen ja lähipiirin kulttuurin (rajoittuneisuuden) ymmärtämisestä? Onko monikulttuurinen osaaminen läpikäypä aihe  kaikkiin oppimisympäristöihin? Mitä viimeksi mainittu merkitsisi käytönnössä?

Laskennallinen ajattelu


Laskennallinen ajattelu tuntuu itselleni (Peeii) ihan oudolta, mutta onko se jotain sellaista, että pystyy tulkitsemaan numeroita ja vielä päättelemäänkin  niistä (kuten yllä sanotaan)? Mitä tarkoittaa “data-based reasoning” esimerkiksi opettajan työssä?

Uus-medialukutaito


Siis sosiaalisen median järkevää hyödyntämistä? Pitääkö se ottaa käyttöön omaan arkipäiväänsä vai riittääkö, jos opettaa, mitä se on ja miten sitä pitää käyttää?

Koulukuntarajojen ylittäminen


Tietyllä tavalla on kyse moniammatillisuudesta? Tai siis siitä, että työn ja työelämän eri alojen ammatilliset raamit täytyy osata. Pystyykö formaalinen koulutus vastaamaan tällaiseen haasteeseen?

Sommitteleva hahmotustapa


Kyse on kyvystä nähdä asioita ja tekemisiä kokonaisuuksien läpi, yhteyksissään. Liittyykö tämä yhteyksien huomaamisen ja tuottamisen oppimiseen?

Tiedollisen tarjonnan hallinta


Taitoa huomata ja löytää neuloja heinäsuovista – ja levollisuutta olla hallitsematta kaikkea!

Virtuaalinen yhteistyöskentely


Työskentelyt siirtyvät yhä voimakkaammin verkkoon ja yhteistyön tekeminen siellä on vaan opittava!

Kun katselen tätä listaa, näen ennen kaikkea metataitoja ja -osaamista.  Ja sitä, että ne kaikki kuuluvat lifelong learningin piiriin. Opitaanko ne vain työssä ja elämässä?

 

 

 

About Pekka Ihanainen

Teacher educator and Project consultant at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education.
This entry was posted in oppiminen, pedagogiikka, työ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *