Sanasto

Aakkosellinen XR-teknologiaan liittyvä sanasto

A

Altspace
Altspace on Mircosoftin luoma alusta, jonka avulla voidaan luoda virtuaalisia tapahtumia kuten konsertteja, konferensseja ja erilaisia sisältöjä kuten vaikkapa koulutilojen esittelyjä. Altspacessa voidaan myös olla vuorovaikutuksessa toisten henkilöiden kanssa ja järjestää esimeriksi tiimipalavereja ja kokouksia. Altspace on vapaasti ladattavissa yleisesti käytössä oleville virtuaalilaseille kuten Oculus laitteille, HTC Vivelle ja Windows Mixed Reality (WMR). Microsoft lopetti Altspace-alustan kehittämisen maaliskuussa 2023 ja keskittyy jatkossa uuden Microsoft Mesh -alustan kehittämiseen.

API
Application programming interface, eli ohjelmointirajapinta on raja komponenttien ja moduulien välillä ohjelmoitavassa järjestelmässä. Ohjelmointirajapinta on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään. Ohjelmointirajapinnat voivat toimia ohjelmien välillä tai ohjelmien ja laitteiston välillä. Esimerkki rajapinnasta on laitteistorajapinta VR-lasien ja VR-sovelluksen välillä.

AR (Augmented reality) – Lisätty todellisuus
Lisätty todellisuus tarkoittaa tapaa olla vuorovaikutuksessa digitaalisesti luodun sisällön kanssa, joka on upotettu käyttäjän todelliseen ympäristöön. Toisin kuin virtuaalitodellisuudessa, lisätyssä todellisuudessa oikeaan maailmaan lisätään virtuaalista sisältöä, esimerkiksi ääntä, videota, kuvia, 3D-malleja tai gps-informaatiota. Yleisin tapa käyttää AR-sovelluksia on älypuhelin tai tabletti.

ARCore
ARCore on Googlen kehittämä ja ylläpitämä kehitysalusta android-laitteiden kanssa toimivien lisätyn todellisuuden sovellusten rakentamiseen. ARCoresta julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 2018.

ARKit
ARKit on Applen kehittämä ja ylläpitämä kehitysalusta iOS-laitteiden kanssa toimivien lisätyn todellisuuden sovellusten rakentamiseen. ARKitistä julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 2017.


B
Blender
Blender on avoimen lähdekoodin 3D-grafiikkaohjelmisto, jota voidaan käyttää 3D-mallien ja -kohtausten luomiseen, animaatioihin, teksturointiin ja renderöintiin (Renderöinti on prosessi, jossa kaksi-tai kolmiulotteinen kuva tai video esitetään näytöllä reaaliaikaisesti). Blenderillä voidaan luoda myös 3D-malleja sekä visuaalisia tehosteita.
Ohjelmistoa käytetään aktiivisesti peli-, animaatio-, 3D-tulostus-, AR- ja VR-teollisuudessa.
Blender on kirjoitettu python-ohjelmointikielellä ja tukee Python-komentosarjaa mukautettujen työkalujen ja automaation luomiseen. Blender on ilmainen GPL-lisenssillä julkaistu ohjelmisto, jota voidaan käyttää kaupallisten 3D-projektien luomiseen ilman lisälisenssikuluja.


C
CAD
Computer-aided design, eli tietokoneavusteinen suunnittelu on prosessi, jossa luodaan suunnitteluratkaisuja tietokoneympäristön tuella. Tietokoneiden avulla suunnittelijat voivat optimoida eri osia työnkulustaan, nopeuttaa laskelmia ja simulaatioita, sekä parantaa suunnittelutyön laatua. CAD-työskentelyn avulla voidaan parantaa kommunikointia ja yhteistyötä sekä se mahdollistaa tietokannan rakentamisen ominaisuuksien ja kokonaisuuksien tallentamista ja uudelleenkäyttöä varten.


CPU
Central processing unit, eli keskusyksikkö/suoritinyksikkö tai prosessori/suoritin on tietokoneen komponentti, joka suorittaa tallennettuja ohjelmakäskyjä. Suoritin koostuu kolmesta osiosta: ohjausyksiköstä, joka toimii ohjauskeskuksena, loogisesta toimintayksiköstä, joka suorittaa aritmeettisia ja loogisia toimintoja, sekä tallennusyksiköstä eli prosessorirekisteristä, joka tarjoaa tallennustilaa tietojen ja käskyjen tallentamiseen. Suoritin on tietokoneen keskeisin komponentti ja se rakentuu useista transistoreista. Suorittimen tehokkuus riippuu transistorien määrästä ja moderneissa suorittimissa transistorien määrä voi olla biljoonissa, eli tuhansissa miljardeissa.


D
Digital twin – Digitaalinen kaksonen
Digitaalinen kaksonen on tarkasti kopioitu virtuaalinen versio todellisesta fyysisestä objektista, joka esitetään virtuaaliympäristössä. Digitaalisia kaksosia käytetään usein virtuaaliharjoittelussa ja monimutkaisten simulaatioiden testaamisessa. Virtuaaliympäristö mahdollistaa nopean iteroinnin, edullisen skaalauksen, reaaliaikaisen palautteen ja automaattisen tiedonkeruun, jotka olisivat erittäin vaikea tai jopa mahdoton toteuttaa oikeassa ympäristössä.


F
Face tracking – Kasvojen seuranta
Kasvojen seuranta on prosessi, jossa kamera havaitsee ihmisen kasvot ja seuraa kasvojen ilmeitä, pään asentoa ja katsetta reaaliajassa. Kasvojen seuranta toteutetaan yleensä käyttämällä yhtä tai useampaa kameraa sekä ohjelmistoa joka tunnistaa erilaisia kasvojen liikkeitä suoratoistovideosyötteestä.
Kasvojen seuranta mahdollistaa erittäin immersiivisten virtuaalihahmojen luomisen ja ihmisen käyttäytymisen seuraamisen reaaliajassa. Kasvojen seurantaa käytetään myös virtuaalitodellisuuden vuorovaikutuksien rikastamiseen, tieteellisiin tutkimuksiin ja lääketieteellisiin sovelluksiin. Esimerkiksi Noveton kaiutin hyödyntää kasvojen seurantaa suunnatakseen musiikin oikeaan kohteeseen.


FOV
Field of view, eli näkökenttä osoittaa, kuinka suuri osa maailmasta voidaan havaita tietyllä hetkellä ihmisen silmin. Keskivertoihmisen vaakasuuntainen näkökenttä on 170-175 astetta. Virtuaalitodellisuudessa näkökenttä viittaa samalla tavalla siihen, kuinka paljon virtuaalimaailmaa voidaan nähdä kerrallaan. Mitä suurempi näkökenttä virtuaalilaseilla on, sitä immersiivisemmältä ja vakuuttavammalta virtuaaliympäristö vaikuttaa.


Foveated rendering
Fovea on silmän verkkokalvon keskikuoppa, jonka alueella näkö on tarkin. Foveated rendering on renderöintitekniikka, joka mahdollistaa parhaan kuvanlaadun renderöinnin siinä kohdassa näkökenttää, johon käyttäjän silmät ovat tarkentuneet, sekä kuvanlaadun heikentämisen näkökentän reunoilla. Tätä tekniikkaa käytetään virtuaalitodellisuuslaseissa vähentämään lasien suorittimen tarvitsemaa laskentatehoa samalla kun käyttäjälle tarjotaan mahdollisimman realistinen virtuaaliympäristö.


FPS
Frames-per-second, eli kuvataajuus tarkoittaa näytölle sekunnin aikana piirrettyjen kuvien määrää. Yleissääntönä voidaan pitää, että mitä korkeampi kuvataajuus, sitä juohevammalta liike näyttää. Optimaalinen kuvataajuus miellyttävään VR-kokemukseen on 90 kuvaa sekunnissa, mutta nykyaikaiset huippuluokan virtuaalilasit pystyvät tarjoamaan korkeamman kuvataajuuden. Matala kuvataajuus virtuaalitodellisuudessa johtaa usein huimaukseen tai pahoinvointiin.

G
GPU
Graphics processing unit, eli grafiikkasuoritin, on erikoistunut mikroprosessori, jonka tehtävänä on suorittaa 2D- ja 3D-grafiikan renderöintiä, joka muuten jäisi keskussuorittimen (CPU) laskettavaksi. Grafiikkasuorittimia löytyy mm. matkapuhelimista, tietokoneista, pelikonsoleista ja virtuaalilaseista. Grafiikkasuoritinta voidaan hyödyntää visuaalisissa tehtävissä, kuten renderöinnissä, varjostuksissa, sekä valaistuksessa ja visuaalisissa tehosteissa. Grafiikkasuorittimia käytetään myös muissa käyttökohteissa visuaalisen renderöinnin lisäksi, esimerkiksi koneoppimisessa, lohkoketjulaskennassa, tekoälysovelluksissa ja suuren laskentatehon vaativissa järjestelmissä, kuten supertietokoneissa.


H
Hand tracking – käsiohjaus
Käsiohjaus, tai käsien seuranta on tekniikka, jossa käsien ja sormien liikkeet havaitaan tarkasti reaaliajassa. Käsien seurantaa käytetään virtuaalitodellisuudessa havaitsemaan, seuraamaan ja renderoimaan käyttäjän käden liikkeitä ja asentoa virtuaaliympäristössä.
Käsien seuranta toteutetaan tyypillisesti käyttämällä virtuaalilaseissa olevia kameroita ja ohjelmistoa, joka tunnistaa käsien ja sormien asentoa. Vaihtoehtoisesti on olemassa järjestelmiä jotka hyödyntävät ulkoisia antureita tai käsissä olevia ohjaimia käden liikkeiden seuraamiseen.


Haptics – Haptiikka
Haptiikka virtuaalitodellisuudessa tarkoittaa tekniikkaa, jolla välitetään tuntoaistimuksia virtuaaliympäristössä. Haptiset käyttöliittymät parantavat VR-immersiota antamalla käyttäjien olla vuorovaikutuksessa virtuaalisien kohteiden kanssa fyysisen tuntoaistin avulla.
Yleisimpiä esimerkkejä haptisesta palautteesta ovat mekaaniset värähtelyt VR- ja videopeliohjaimissa. Edistyneempiä esimerkkejä haptiikasta ovat mikrofluidistiikka, kitkamodulaatio, ultaääni ja laserit. Haptiikkaa käytetään esimerkiksi AR todellisuuden keinona, tällöin kosketus on virtuaalinen eli henkilö voi painaa esimerkiksi käynnistysnappulaa virtuaalisesti ja kone käynnistyy.


HMD
Head mounted display (Headset), eli “Päähän kiinnitettävä näyttö” on termi millä yleensä viitataan virtuaalitodellisuuslaseihin (lyhyesti VR-lasit tai VR-laite).
Virtuaalitodellisuuslasit ovat silmille laitettava laite, joka mahdollistaa virtuaalitodellisuuteen uppoutumisen. Virtuaalilasit koostuvat laseista tai kypärästä, joka asetetaan ihmisen päähän ja joka toistaa visuaalista kuvaa henkilön silmien tasolla sijaitsevan näytön kautta. Laseihin on yleensä liitetty myös tilaäänijärjestelmä sekä liikkeenseurantajärjestelmä.


I
Immersion – Immersio
Virtuaalitodellisuudessa immersiolla tarkoitetaan sellaista tilaa tai tunnetta, jossa henkilö on uppoutunut virtuaalimaailmaan ja tuntee olevansa osa sitä, eikä tiedosta virtuaalitodellisuuden ulkopuolista maailmaa.
Visuaalisesti todenmukainen virtuaaliympäristö ei ole yhtä tärkeää VR-immersion saavuttamiseksi, kuin matala latenssi ja tarkka liikkeenseuranta. Nykyaikaiset VR-järjestelmät pyrkivät kasvattamaan immersiota hyödyntämällä tarkkaa käsien seurantaa, maksimaalista käyttömukavuutta sekä langattomia VR-laitteita.

Iteraatio
Iteraatio on yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Iteroinnissa työstettävää työvaihetta kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi. Tietojenkäsittelyssä yleisen silmukkarakenteen (esim. for-loop) yhtä kierrosta kutsutaan iteraatioksi.


L
Latency – Latenssi
Latenssi on aikaviive toiminnan ja vasteen välillä. Latenssia mitataan yleensä millisekunneissa ja se kuinka nopeasti ympäristö reagoi käyttäjän toimintaan. Virtuaalitodellisuudessa pieni latenssi on sujuvan ja immersiivisen virtuaalikokemuksen edellytys, sillä mikä tahansa viive käyttäjän toimien ja käyttöliittymäpalautteen välillä huonontaa käyttökokemusta ja heikentää uppoutumista virtuaaliympäristöön.
Lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksissa korkea latenssi voi johtaa virheelliseen kohdentamiseen todellisen maailman ja virtuaalisesti upotetun sisällön välillä.


LiDAR
LiDAR (Light Detection And Ranging), eli valotutka on optinen tutkan tapainen laite, joka toimii näkyvän valon, lähi-infran tai ultravioletin alueella. LiDAR on kaukokartoitusmenetelmä, jolla mitataan kohteen tarkka etäisyys maan pinnalla. Vaikka valotutkaus on melko vanha tekniikka (se otettiin käyttöön 1960-luvulla), se on tullut takaisin käyttöön AR-sovellusten muodossa. LiDAR teknologiaa käytetään AR-sovelluksissa parantamaan tarkkuutta todellisten ympäristöjen skannaamisessa, jotta virtuaalisisällöt voidaan asettaa tarkasti haluttuun paikkaan suhteessa oikeaan maailmaan.


Locomotion – Liikkumiskyky
Virtuaalitodellisuudessa liikkumiskyvyllä tarkoitetaan käyttäjän kykyä liikkua fyysisessä tilassa. Liikkumiskyky viittaa käyttäjän mahdollisuuteen liikkua vapaasti virtuaalimaailmassa ilman, että todelliset liikuntarajoitukset, kuten pieni huone tai kiinteä sijainti rajoittaisivat käyttäjää. Kunnollisen liikkumiskyvyn varmistaminen antaa käyttäjälle mahdollisuuden kokea virtuaalimaailma immersiivisesti. Liikkuminen virtuaaliympäristössä on yksi digitaalisen immersion keskeisiä käsitteitä.


M
Metaverse – Metaversumi
Metaversumista puhutaan internetin seuraavana versiona, joka koostuu pysyvistä jaetuista 3D-virtuaalitiloista, jotka on linkitetty yhteiseen interaktiiviseen virtuaaliuniversumiin.
Metaversumi yhdistää virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden, lohkoketjuteknologian ja internetin. Kantavana ajtuksena on, että ihmiset voisivat työskennellä, viihdyttää, tehdä yhteistyötä ja kommunikoida toistensa kanssa digitaalisessa universumissa. Vaikkei metaversumille ole vielä suoraa määritelmää, oletettavasti se yhdistää taloudelliset, fyysiset ja virtuaaliset 3D-maailmat yhteen.

MOCAP
Motion capture, eli liikkeenkaappaus on tekniikka, jolla kaapataan ja muutetaan liikkuvan kohteen liikkeet digitaaliseen muotoon. Kaapattua liikedataa tutkitaan ja käytetään digitaalisten hahmojen ja esineiden liikuttamiseen.
Liikkeenkaappausta käytetään elokuvissa, pelien kehityksessä, virtuaalitodellisuudessa ja lisätyn todellisuuden sovelluksissa realistisen animaation varmistamiseksi ja tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseksi.

MR Mixed Reality
Mixed reality, eli tehostettu todellisuus tarkoittaa kokemusta, jossa yhdistetään lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden elementtejä. Tehostetun todellisuuden yleisiä etuja ovat kyky luoda erittäin tarkkoja simuloituja koulutusympäristöjä ja tuoda digitaaliset laskenta- ja simulointiominaisuudet lähemmäs todellista ympäristöä. Esimerkkejä tehostetun todellisuuden sovelluksista ovat virtuaalisen liiketoiminnan koulutussimulaatiot, jotka vähentävät kustannuksia ja parantavat tuoteturvallisuutta, etätyöskentelyä tai etäkoulutusta.


O
Occlusion
Tapahtuma, missä yksi objekti peittää toisen objektin näkyvistä. Virtuaalitodellisuudessa okkluusiota käytetään yleisesti kuvaamaan sijainninseurantaonglemia, esimerkiksi silloin, kun sijainninseurantajärjestelmä ei pysty havaitsemaan yhden virtuaaliohjaimen sijaintia, koska toinen ohjain peittää sen kameran näkyvistä. Useimmat optiset seurantajärjestelmät ovat alttiina okkluusiolle ja siksi ne käyttävät usein ennustavia algoritmeja ja muita avustavia järjestelmiä kunnollisen seurannan varmistamiseksi.


OpenXR
OpenXR on rojaltivapaa ja avoimen standardin sovellusliittymä, joka auttaa AR- ja VR- kehittäjiä rakentamaan sovelluksia, joiden on tarkoitus toimia useilla erilaisilla laitteilla. Vuonna 2019 Khronos Groupin julkaiseman OpenXR-standardin tavoitteena on koota yhteen paketti erilaisia XR-kehityksen työkaluja, jotka toimivat yleisimmillä XR-laitteilla.


P
Photogrammetry
Fotogrammetria on tekniikka, jolla hankitaan tarkkaa tietoa ympäristöstä tai kohteesta käyttämällä valokuvia. Fotogrammetriaa hyödynnetään kartoituksessa sekä 3D objektien ja oikean maailman kohteiden mallintamisessa. Kehittyneemmät fotogrammetriaohjelmat hyödyntävät koneoppimisen algoritmeja luomaan virtuaalista sisältöä suoraan valokuvien perusteella.
Polygon
Polygoni eli monikulmio on geometrinen elementti, jota käytetään 3D-mallinnuksessa rakennuspalikkana 3D-mallin muodostuksessa. Polygoni muodostuu tyypillisesti yhdistämällä vähintään kolme pistettä 3D-avaruudessa. 3D-mallien polygonien määrä määrittää, kuinka yksityiskohtainen 3D-malli on ja kuinka paljon laskentaresursseja sen renderöinti vaatii.


R
Rendering Renderöinti
Renderöinti on prosessi, jossa kaksi-tai kolmiulotteinen kuva tai video esitetään näytöllä reaaliaikaisesti. Renderöinti on tyypillisesti viimeinen vaihe digitaalisen grafiikan luomisprosessissa. Renderöintiprosessi vaatii yleensä paljon laskentatehoa ja aikaa, joka riippuu renderöitävän kohteen polygonimäärästä ja erikoistehosteita, kuten heijastuksista ja valaistuksesta.


Room-scale (Tracking)
Room-scale tracking, eli “huoneen mittakaava”-seuranta tarkoittaa prosessia, jossa seurataan käyttäjän liikkeitä ja toimintoja tarkasti määritellyn fyysisen sijainnin, kuten huoneen tai käytävän, sisällä. Käyttäjä voi liikkua vapaasti määritellyssä tilassa ja tilaan sijoitetut seuranta-majakat tallentavat käyttäjän liikkeitä tarkasti tilan jokaisessa osassa.


S
Shading / Shader
Shading, eli varjostus on kolmiulotteisessa grafiikassa menetelmä objektin syvyyden ja värien muutoksen toteuttamiseen. Varjostusmalli määrittää, kuinka valon määrä ja heijastukset lasketaan oikein kappaleessa riippuen kappaleen materiaalista ja ympäristön valaistusominaisuuksista ja tuottaa valaistusta ja varjoa jäljittelevän ulkoasun. Varjostus muuttaa kohtauksen tai kappaleen ominaisuuksia dynaamisesti varmistaakseen realistisen valon ja heijastukset virtuaalisessa ympäristössä.


Spatial audio / 3D-audio
3D-audio tai tilaääni on tarkoittaa monikanavaista äänentoistoa. VR-ympäristössä tilaääni ympäröi käyttäjän, kuin se tulisi kaikista mahdollisista suunnista. Virtuaaliympäristössä tilaääni toteutetaan niin, että kun käyttäjä kääntyy kohti äänen lähdettä, ääni voimistuu ja kirkastuu luoden käyttäjälle illuusion ulottuvuudesta tai syvyydestä. Käyttäjä voi myös erottaa eri etäisyyksistä ja suunnista tulevat äänet toisistaan aivan kuin oikeassakin maailmassa.


U
UI User Interface
User interface, eli käyttöliittymä on se laitteen tai ohjelmiston osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. Esimerkiksi tietokoneohjelmassa käyttöliittymä tarkoittaa sitä ohjelman osaa, jonka käyttäjä näkee näytöllä ja mitä kautta hän käyttää ohjelmaa.
Lähes jokaisella digitaalisella sovelluksella on käyttöliittymä ja mitä paremmin käyttöliittymä on suunniteltu, sitä intuitiivisempaa vuorovaikutus käyttäjän ja ohjelman välillä on.


Unity Engine
Unity engine on monialustainen fysiikkamoottori, jota käytetään tietokone- ja mobiilipelien, mobiilisovellusten ja virtuaalitodellisuussovellusten kehittämiseen. Unity Engine koostuu visuaalisesta editorista 2D- ja 3D-kohtausten luomiseen sekä resurssien ja skriptien hallintaan. Unityn ohjelmointikielenä toimii C#. Unity on yksi maailman käytetyimmistä pelimoottoreista.

Unreal Engine
Unreal engine on monialustainen Epic games-yhtiön julkaisema pelimoottori. Unreal-moottoria hyödynnetään pelikehityksessä ja huipputason grafiisessa kehityksessä, sekä virtuaalitodellisuussovelluksissa. Unreal engine tukee ohjelmointikielenään C++ kieltä, sekä visuaalista ohjelmointia. Unreal on Unityn rinnalla maailman käytetyimpiä pelimoottoreita.


UX User Experience
User experience eli käyttäjäkokemus on ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa keskeinen käsite, joka tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka kattaa käyttöliittymän ja käytettävyyden ohella muita elämyksiä ja tunteita, joita saattaa esiintyä pitkänkin ajan kuluessa.
Käyttökokemuksen ammattilaiset käyttävät kohderyhmiä, kyselyitä ja käytettävyystutkimuksia määrittelemään tietyn tuotteen tai järjestelmän käyttökokemuksen tason ja tunnistamaan mahdollisia parannuskohteita.


V
Visual Scripting
Visuaalinen ohjelmointi on prosessi, jossa sovelluksen ohjelmointi tapahtuu ohjelmointikielen kirjoittamisen sijaan visuaalisessa ympäristössä, joka on yleensä toteutettu käyttämällä kaavioita, piirustuksia sekä graafista käyttöliittymää. Suosituimmat pelimoottorit, kuten Unity ja Unreal Engine, tarjoavat visuaalisia ohjelmointityökaluja auttamaan sovelluskehityksessä silloin, kun kehittäjiltä puuttuu ohjelmointikokemusta.


Visual Studio
Visual Studio on Microsoftin kehittämä integroitu kehitysympäristö ja koodieditori. Ohjelmistoa käytetään yleisesti sovellusten, verkkosivujen ja pelien kehityksessä ja se tukee tällä hetkellä suosituimpia ohjelmointikieliä.


VR – Virtual Reality
Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Useimmat virtuaalitodellisuuden ympäristöt perustuvat lähes kokonaan visuaaliseen vaikutelmaan, joka luodaan joko tietokoneen näytölle tai virtuaalitodellisuuslaseille. Joissain simulointiympäristöissä käytetään lisäksi muita aistiärsykkeitä, kuten simuloitua äänimaailmaa tai tuntoaistiin perustuvia liikeärsykkeitä.


W
WebXR
WebXR on ohjelmointirajapinta virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellusten siirtämiseen verkkoon. WebXR pystyy myös vastaanottamaan syötteitä VR- ja AR-ohjaimilta, sekä välittämään tarvittavaa seuranta-dataa virtuaalilasien ja verkkosovelluksen välillä.


Wireframe
Wireframe eli lankamalli on kaksi- tai kolmiulotteinen rakenne kohteesta tai sovelluksesta. Lankamallia käytetään graafisissa objekteissa esittämään perusmuotoja tai yksinkertaistettua kokonaisuutta ilman että tarvitsee käyttää aikaa ja resursseja objektin viimeistelyyn tai kunnolliseen graafiseen lopputulokseen. Lankamallilla voidaan myös tarkoittaa sovelluksen perustoiminnallisuuden tai käyttöliittymän hahmottelua ilman että toiminnallisuus on ohjelmoitu sovellukseen.


X
XR – Extended Reality
Laajennettu todellisuus on kattotermi, jolla tarkoitetaan aisteja tehostavaa immersiotekniikkaa ja siihen liittyviä sovelluksia tai laitteita. Laajennettuun todellisuuteen sisältyy lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR), sekä tehostettu todellisuus (MR).

Comments are closed.